ติดต่อเรา
โครงการเลือดชมพู CUB0157 หรือ CU Blood
ชั้น 2 อาคารจุลจักรพงษ์
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

Copyright © 2023 CU Blood Project

Chulalongkorn University — Developed by Thinc 6th Generation